اعتراض کارفرما به حق بیمه

اعتراض کارفرما به حق بیمه

قانون بیمه در رسیدگی به حسابهای کارفرما

اعتراض کارفرما به حق بیمه – سازمان تأمین اجتماعی در خصوص انجام مأموریت های ذاتی خود می تواند برابر قانون حساب های شرکت ها و مؤسسات مشمول بیمه تأمین اجتماعی را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.

مطابق تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 31/4/1396 و بخشنامه شماره 1119/96/1000 مورخ 7/02/1396 و بند الف از مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 19/6/1397 سازمان تأمین اجتماعی تنها حق رسیدگی به حساب های یک سال را دارد. اما در عمل مشاهده می شود که مأمورین سازمان نسبت به حسابرسی شرکت ها تا چندین سال قبل از آن را هم مورد رسیدگی قرار دهند.

این عمل به واسطه استثناهای متعدد و تفاسیر سلیقه ای است که اجازه می دهد شعب سازمان حساب های تا 10سال گذشته را نیز رسیدگی کنند. به عبارت دیگر برای رسیدگی بیمه مرور زمان یک ساله در نظر گرفته شده است. بر این اساس سازمان حق دارد صرفاً حساب های سال قبل شرکت را بررسی کند. رسیدگی بیشتر خلاف قانون و قابل اعتراض در هیأت های تشخیص مطالبات و دیوان عدالت اداری خواهد بود.

اعتراض به تصمیم سازمان

اعتراض کارفرما به سازمان بیمه
اعتراض کارفرما به سازمان بیمه

اعتراض کارفرما به حق بیمه برابر ماده 42 قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد. بر این اساس در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد ظرف مهلت مقرر در قانون باید اقدام کند. وی می تواند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتباً به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی تسلیم نماید.

کارفرما می تواند اعتراض خود را به وسیله پست سفارشی به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد. در این صورت تاریخ قبض پستی، تاریخ اعتراض محسوب می شود ( ماده 2 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب 1373) .

 در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر، تشخیص سازمان قطعی تلقی می شود و جهت وصول اقدام خواهد شد.

رسیدگی به اعتراض کارفرما

رسیدگی به اعتراض کارفرما
رسیدگی به اعتراض کارفرما

اعتراض کارفرما به حق بیمه در مهلت مقرر، سازمان را مکلف به پاسخگویی خواهد کرد. سازمان بیمه موظف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. (ماده 42) رأی صادره از هیات های بدوی تشخیص مطالبات اصولاً ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی کارفرما و یا سازمان قابل تجدید نظر خواهی است.

قطعی بودن رای هیات تجدید نظر

اعتراض کارفرما به حق بیمه محدود به این هم نمی شود. زیرا وی می تواند به رای هیئت بدوی نیز معترض باشد. در این صورت پرونده به هیات تجدید نظر که در مرکز هر استان مستقر است ارجاع می شود.( قانون اصلاح ماده 44 مصوب 1376) رای صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست. با این وجود امکان اعتراض به این رأی در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.

اعتراض در دیوان عدالت اداری

اعتراض کارفرما به حق بیمه باز هم می توانمد ادامه پیدا کند. کارفرما می تواند به آراء قطعی هیات های بدوی یا تجدید نظر تشخیص مطالبات، ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری اعتراض کند. شکایت در دیوان، مانع اجرای عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی نیست. مگر اینکه شاکی تقاضای دستور توقف نموده و دیوان هم موافقت نماید.

امکان حضور در جلسات رسیدگی

امکان حضور در جلسات دادرسی
امکان حضور در جلسات دادرسی

تاریخ رسیدگی هیات بدوی یا تجدید نظر به کارفرما ابلاغ می شود و کارفرما می تواند شخصاً یا با معرفی نماینده در جلسات رسیدگی شرکت کند.

لزوم صدور رأی به اتفاق آرا

برای اعتبار آراء هیات های تشخیص لازم است که تمام اعضای هیات بدوی ( 4نفر) و تجدید نظر ( 5نفر) در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رای به اتفاق آرا صادر می شود. حضور یا صدور رأی به اکثریت معتبر نیست.(رای شماره 280 مورخ 11/7/1378 و رای شماره 107 مورخ 8/3/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) بنابراین باید رأی صادره به امضاء همه اعضا رسیده باشد. در غیر این صورت بی توجهی به این موضوع می تواند از جهات نقض در دیوان عدالت اداری باشد.

نحوه وصول مطالبات سازمان

مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و سازمان می تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگستری نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خویش اقدام نماید ( ماده 50).

توضیح آنکه پس از قطعی شدن مطالبات ، سازمان پیش از صدور اجرائیه مکلف است به شخص بدهکار کتباً اخطار نماید. تا ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ ، بدهی خویش را پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت ، سازمان نسبت به صدور اجرائیه اقدام خواهد نمود.

ممکن است بدهکار ظرف سی روز از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت اقدام ننماید. یا جهت پرداخت آن با سازمان به توافق نرسد . یا مالی که امکان وصول طلب از محل آن وجود داشته باشد معرفی نکند. در این صورت، سازمان نسبت به وصول طلب خود از اموال بدهکار اقدام خواهد کرد.

همچنین سازمان می تواند پس از ابلاغ اجرائیه و پیش از انقضای مهلت سی روز نسبت به بازداشت احتیاطی اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه سی درصد اقدام نماید. البته برداشت وجه از حساب یا به فروش گذاشتن مال بازداشت شده منوط به انقضای مهلت سی روز است. ( مواد 12 و 13 آیین نامه اجرایی ماده 50)

شرایط بهره مندی از تخفیف

شاکی می تواند برای بهره مندی از تخفیفات، بدهی مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را طی لایحه ای پرداخت نماید. ولی در لایحه اخیر حق اعتراض در دیوان عدالت اداری را برای خود محفوظ نگه دارد.

نحوه محاسبه جریمه تأخیر

محاسبه جریمه تاخیر
محاسبه جریمه تاخیر

مبداء شروع عملیات اجرایی برای وصول اصل طلب سازمان تأمین اجتماعی و همچنین جریمه تأخیر در پرداخت اصولاً از تاریخ صدور رأی قطعی است. در نتیجه مؤدی بابت تأخیر تا صدور رأی قطعی مشمول جریمه نخواهد شد.

البته موضوع اخیر ناظر به بدهی است که توسط مؤدی ابراز نشده باشد. و الا بدهی مؤدی قطعی تلقی شده و عدم پرداخت به موقع آن مستوجب پرداخت جریمه تاخیر خواهد بود. به عبارت دیگر مبدأ محاسبه جریمه تأخیر، از تاریخ قطعیت بدهی است. و قطعیت بدهی ممکن است به واسطه ابراز مؤدی عدم اعتراض به رأی هیئت بدوی در مهلت مقرر و یا صدور رأی از هیئت تجدیدنظر باشد.

وکیل دعاوی بیمه

اگر در مورد هر یک از موضوعات بیمه دعاوی مطرح با سازمان تامین اجتماعی دارید می توانید با وکیل دعاوی بیمه در گروه حقوقی تخصصی کسب و کار تماس بگیرید . در این موارد وکیل با بررسی موضوع نسبت به پیگیری پرونده شما و حضور در مراجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود.

مطالب مفید:

اعتراض به رای هیئت تشخیص 

اعتراض مالیاتی

دادرسی در دعاوی کار و رسیدگی به دلایل دعوا

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Call Now Button
    ارسال پیام