بیمه تامین اجتماعی در محیط کار

بیمه تامین اجتماعی در محیط کار

بیمه تامین اجتماعی در محیط کار  – برابر ماده 28 قانون تامین اجتماعی هر کارفرما موظف است کارکنان خود را ( اعم از کارگر و کارمند ) نزد سازمان بیمه تامین اجتماعی بیمه نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقابل ، حقوق بازنشستگی و هزینه های خدمات درمانی را به کارگر پرداخت می کند.

الزام به بیمه کارگران از همان روز اول کار

تکلیف کارفرما در برابر بیمه یک امر قانونی و الزام آور است. کارفرمایان مکلفند تمام کارگران را بیمه نمایند. حتی اگر کارگر فقط یک روز کار کرده باشد. بنابراین می توان بخوبی دریافت که کارگر به محض اشتغال به کار باید از همان روز اول از طرف کارفرما بیمه شود. بدین معنا که نام وی طی لیستی به سازمان تامین اجتماعی اعلام و برای وی ماهانه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی به حساب سازمان واریز شود.

در قانون کار سال 1337 کارفرما از همان روز اول استخدام کارگر تکلیفی برای بیمه وی نداشت. اما در قانون کار سال 1369 از همان روز اول کارگر باید بیمه شود. اینکه برخی کارفرمایان برای خودداری از بیمه کارکنان با آنها قرارداد سه ماهه منعقد می کنند اشتباه است. از نظر مقررات کار و بیمه تامین اجماعی این اقدام خلاق مقررات است.

مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران

بیمه تامین اجتماعی در محیط کارعدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگر نیست. بنابراین در صورتی که وجود رابطه کارگری اثبات شود سازمان تامین اجتماعی مکلف است از رای مراجع حل اختلاف کار تبعیت کند. (رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ) در این صورت باید سوابق کاری کارگر را منظور کند و سپس به کارفرمای متخلف مراجعه نماید ( ماده 36 قانون تامین اجتماعی) .

دعوای کارگر در خصوص حق بیمه

دعوای کارگر در مورد بیمه
دعوای کارگر در مورد بیمه

در صورت عدم پرداخت بیمه، کارگر نمی تواند تقاضای محکومیت کارفرما به پرداخت نقدی حق بیمه به خویش را نماید. زیرا حق بیمه باید به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود. اما اگر کارفرما به تعهد خویش مبنی بر واریز حق بیمه عمل نکند و کارگر وجه حق بیمه را مازاد بر سهم خویش به حساب تامین اجتماعی واریز نماید کارگر می تواند استرداد وجه پرداخت شده را از کارفرما در مراجع حل اختلاف اداره کار بخواهد ( رای شماره 1822 مورخ 6/9/1397 )

پرداخت هایی که مشمول حق بیمه نیستند

باید توجه داشت همه پرداخت هایی که از طرف کارفرما به کارگر صورت می گیرد مشمول کسر بیمه نیست. این پرداخت ها عبارتند از:

یک – بازخرید ایام مرخصی

دو – هزینه عائله مندی

سه – هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

چهار – عیدی و پاداش سالانه

پنج – مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری

شش – حق شیر

هفت – پاداش نهضت سواد آموزی

هشت – حق التضمین ( کسر صندوق  )

نه – خسارت اخراج و مزایای پایان کار ( سنوات )

ده – پاداش افزایش تولید

مبنای کسر بیمه حقوق و مزایای پرداختی

به جز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی اعم از مزد ، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی مشمول کسر حق بیمه است. البته باید توجه داشت ماخذ کسر بیمه همان حداق حقوق و مزایایی است که سالانه از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود. لذا مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.

معافیت مالیات سنوات و مزایای غیر نقدی

معافیت مالیات سنوات
معافیت مالیات سنوات

بیمه تامین اجتماعی در محیط کار – پرداخت غیر نقدی و سنوات دو مقوله نسبتا جذاب برای کارفرمایان محسوب می شوند. زیرا سنوات مشمول بیمه و مالیات نمی شود. مشروط بر آنکه پرداخت شود. به عبارت دیگر می توان مازاد حداقل قانونی سنوات را پرداخت نمود. ولی امکان ذخیره کردن آن در حساب ها ( از نظر مالیاتی ) وجود ندارد.

منظور از ذخیره کردن این است که به عنوان طلب در صورت های مالی برای کارگر شناسایی شود ولی پرداخت نشود. در این صورت باید مالیات مازاد بر حداقل قانونی پرداخت شود. اما اگر ده برابر حداقل قانونی سنوات پرداخت شود از بیمه و مالیات معاف است..

همچنین مزایای غیرنقدی تا دو دوازدهم معافیت سالانه از مالیات معاف است. ولی مازاد مشمول مالیات است مگر اینکه تا سقف معافیت سالانه باشد.

سن لازم جهت بیمه کردن کارگر

با توجه به عدم امکان به کارگیری اشخاص زیر 15 سال در محیط های کارگری، حداقل سن برای واریز بیمه اجباری 15 سال تمام است . حداقل سن برای بیمه اختیاری 18 سال تمام است. به عبارت دیگر اشخاص دارای سن کمتر را نمی توان بیمه نمود.

لزوم اعلام ترک کار

در صورتی که مدت قرارداد کار تمام شود یا کارگر ترک کار کند ، کارفرما باید ترک کار را از طریق سایت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. در غیر این صورت سازمان فرض را بر تداوم کار کارگر می گذارد و شرکت مشمول جریمه نپرداختن حق بیمه می شود.

رفتن بیمه شده به خدمت سربازی هم مصداق ترک کار است. یعنی پرداخت حق بیمه در آن زمان قطع می شود. ولی استراحت پزشکی یا بارداری ترک کار تلقی نشده و بیمه کارگر باید در این دوران پرداخت شود.

مسئولیت ناشی از حوادث حین کار

مسئولیت ناشی از ترک کار
مسئولیت ناشی از ترک کار

بیمه تامین اجتماعی در محیط کار – کارگر می تواند جهت جبران خسارت ناشی از حوادث کار به تامین اجتماعی مراجعه نماید. ولی دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی مانع رجوع کارگر به مقصر حادثه جهت دریافت دیه نیست. بنابراین اگر کارفرما مقصر حادثه شناخته شود کارگر علاوه بر دریافت حمایت های تامین اجتماعی مستحق دریافت دیه از کارفرما است.

در فرض اخیر سازمان نیز می تواند هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را که به کارگر پرداخته است از کارفرما وصول نماید. ( ماده 66 قانون تامین اجتماعی )

البته در صورتی که مقصر، ده سال مستمری موضوع ماده اخیر را به سازمان پرداخت نماید از تعهد اخیر بری الذمه می شود ( تبصره 1 ماده 66 قانون سازمان تامین اجتماعی ) .

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه تامین اجتماعی در محیط کار – کارفرمایان می توانند مسئولیت خود در خصوص پرداخت دیه به کارگر آسیب دیده در حین کار که ناشی از تقصیر کارفرما باشد را بیمه نمایند. در این صورت بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارگران ملاک عمل برای پرداخت غرامت خواهد بود. در صورت بروز حادثه برای کارگران ، کارفرما باید حداکثر ظرف مدت 72 ساعت گزارش حادثه را به شعب تامین اجتماعی ارسال نماید.

گاهی علی رغم وجود بیمه مسئولیت مدنی به دلیل عدم رعایت یکی از موارد زیر کارفرما نمی تواند تمام یا بخشی از خسارت خود را از  محل بیمه نامه جبران نماید:

الف – عدم مطابقت تعداد کارکنان اعلام شده به شرکت بیمه گر با تعداد مندرج در لیست تامین اجتماعی

ب – عدم اعلام تغییرات مربوط به افزایش تعداد کارکنان و یا جایگزینی آن ها ( زمانی که بیمه نامه به صورت با نام صادر شده است)

پ – لحاظ نکردن اسامی مامورین خارج از کارگاه و یا تعداد نیروهای مربوط به پیمانکار در بیمه نامه

ت – عدم مطابقت نوع فعالیت بیمه شده با نوع فعالیتی که انجام می پذیرد و تفکیک نکردن نوع فعالیت کارکنان در زمانی که کارکنان در بخش های مختلف و با ریسک های متفاوت مشغول به فعالیت می باشند. همچنین اعلام نکردن تغییر نوع فعالیت در طول دوره. و یا اضافه شدن بخش هایی که دارای ریسک بیشتری نسبت به نوع فعالیت اعلام شده در بیمه نامه هستند.

ث – کوتاهی در خرید پوشش اضافی پس از افزایش نرخ سالیانه دیه

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

الف – خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده کارگر نباشد( به عنوان مثال استعفا نباشد).

ب – داشتن شش ماه سابقه بیمه کافی است و لازم نیست که این شش ماه لزوماً در آخرین کارگاه باشد. اما ممکن است قرارداد کارگر از نوع مدت موقت باشد. علت خاتمه همکاری کارگر با کارفرما نیز خاتمه مدت قرارداد باشد. در این صورت برای بهره مندی از بیمه بیکاری در رویه عملی وی باید حداقل یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه داشته باشد.

پ – بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به واحد مشاوره بیمه بیکاری اداره کار اعلام نماید. و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ت – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی شرکت نماید. این دوره ها توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذی ربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود. کارگر در این شرایط باید هر دو ماه یک بار گواهی لازم را به شعب تامین اجتماعی ارائه نماید.

مواردی که مشمول بیمه بیکاری نمی شود:

در موارد زیر بیمه بیکاری به کارگر تعلق نمی گیرد:

الف – به اتباع خارجه

ب – به کارگاه های خانوادگی

پ – به کارکنان صندوق بازنشستگی و یا سایر صندوق های خاص

ت – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

قطع بیمه بیکاری با اشتغال مجدد

با اشتغال مجدد ، بیمه بیکاری قطع می شود. با وجود این ممکن است برخی کارگران در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند. اگر میزان حقوق و مزایای کارگر از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد تفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

لزوم اخذ مفاصا در انتقال کارگاه

مطابق ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه با سند عادی یا رسمی باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. در صورت معامله بدون گواهی اخیر ، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان ، مسئولیت تضامنی دارند.

وکیل دعاوی بیمه

اگر شما به عنوان کاارفرما در مورد مسائل و موضوعات بیمه ای خود نیازمند دریافت خدمات حقوقی مناسب از طرف وکیل دعاوی بیمه هستید ما در خدمت شا خواهیم بود. می توانید در اولین فرصت با ما تماس بگیرید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button