ماده 50 قانون بیمه تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن

ماده 50 قانون بیمه

ماده ٥٠ قانون تأمین اجتماعی و احکام اجرایی آن یکی از مهم ترین موضوعات در دعاوی بیمه ای است. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد. سازمان تأمین اجتماعی برای روشن شدن وضعیت دریافت مطالبات خود آیین نامه اجرایی ماده 50 را تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط رسانیده و هم اینک ملاک و مبنای محاسبات و وصول مطالبات سازمان ر کارفرمایان می باشد.

برای مطالعه در مورد حق بیمه می توانید مقاله حق بیمه تامین اجتماعی را مطالعه نمایید.

اهمیت ماده 50 قانون بیمه و اسناد لازم الاجرا

آنچه ماده 50 قانون بیمه تأمین اجتماعی را با اهمیت می سازد موضوع اسناد لازم الاجرا است. اسناد لازم الاجرا اسنادی هستند که مأمورین دولتی نظیر مأمورین ثبت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و مأمورین سازمان تأمین اجتماعی می توانند بدون نیاز به احکام دادگاه مفاد آن را به مورد اجرا بگذارند. به عنوان مثال مأمورین سازمان تأمین اجتماعی می توانند مطالبات بیمه ای را از کارفرما از طریق مزایده اموال کارفرمای بدهکار وصول نمایند. در این رابطه نیازی به گرفتن حکم از دادگاه نمی باشد.

ماده 50 قانون بیمه و احکام اجراییه

احکام اجراییه سازمان بیمه تأمین اجتماعی برای کلیه مطالبات از کارفرمایان می تواند صادر شود. این مطالبات می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 1. بدهی بابت حق بیمه
 2. بدهی بابت خسارت تاخیر در پرداخت حق بیمه
 3. جرایم نقدی بابت مواردی نظیر خودداری از ارسال لیست بیمه کارکنان
 4. مطالبه سازمان بابت برخی هزینه های درمانی کارکنان ناشی از قصور کارفرما

نحوه اجرای احکام مربوط به مطالبات

نحوه اجرای مطالبات بیمه
نحوه اجرای مطالبات بیمه

بعد از اینکه مطالبات سازمان به قطعیت رسید کارفرما اخطار لازم را دریافت می نماید. سازمان تأمین اجتماعی معمولا مدت 48 ساعته را برای پرداخت بدهی کارفرما تعیین می نماید.در صورتی که کارفرما نسبت به پردئاخت مطالبه سازمان اقدام ننماید ، سازمان اقدام به صدور اجراییه خواهد نمود.

مشخصات برگ اجراییه

برگ اجراییه دارای مشخصات زیر می باشد:

– نام‌ واحد صادرکننده‌ برگ‌ اجرائیه‌ و محل‌ اقامت‌ آن‌ و امضاء شخص‌ مسئول‌.

– نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ بدهکار و محل‌ اقامت‌ او و در صورت‌ فوت‌ بدهکار نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ وراث‌ یا قیم‌ و ولی‌ با تعیین‌ اقامتگاه‌ هر یک‌.

– موضوع‌ و مبلغ‌ اجرائیه‌ و شماره‌ و تاریخ‌ اخطاریه‌ و تاریخ‌ ابلاغ‌.

 تکلیف کارفرما در خصوص ابلاغ احکام اجرا

 به محض اینکه اجرائیه‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ شد نامبرده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ یکماه‌ بدهی‌ خود را پرداخت‌ نماید. یا ترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ بدهد.یا مالی‌ معرفی‌ نماید که‌ استیفای‌ طلب‌ از آن‌ میسر باشد. در صورتیکه‌ بدهکار خود را قادر به‌ اجرای‌ مفاد اجرائیه‌ نداند باید ظرف‌ مهلت‌ مذکور صورت‌ جامعی‌ از دارائی‌ خود را به‌ مسئول‌ اجراء تسلیم‌ کند. در غیر این صورت اموال وی مشمول توقیف و مصادره خواهد شد.

واحد اجرا می تواند معادل مبلغ بدهی به اضافه سی درصد از اموال بدهکار را بازداشت نماید. چنانچه‌ بدهکار در حین‌ اجراء فوت‌ شود تا زمان‌ تعیین‌ ورثه‌ یا قیم‌ (در صورت‌ صغیر بودن‌ ورثه‌) عملیات‌ اجرائی‌ متوقف‌ می‌شود.

بازداشت‌ اموال‌ منقول کارفرمای بدهکار

بازداشت اموال بدهکار بیمه
بازداشت اموال بدهکار بیمه

در مورد بدهیهای کارفرما آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون بیمه اختسار زیادی به واحد اجرا داده است. از جمله بازداشت اموال بدهکار. توضیح اینکه حتی عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود. اگر‌ محلی‌ که‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ یا قفل‌ باشد و بدهکار یا کسان‌ او از باز کردن‌ آن‌ امتناع‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا، یا نیروی انتظامی یا دهیار‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.

مامور اجراء در موقع‌ بازداشت‌ اموال‌ یکنفر ارزیاب‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ همراه‌ خود خواهد داشت‌ و از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ اجرائیه‌ به‌ اضافه‌ ۳۰ درصد بازداشت‌ خواهد کرد.

مستثنیات‌ دین‌ که توقیف‌ نمی‌شود

– لباس‌ و اشیاء و اسبابی‌ که‌ برای‌ ایفای‌ حوائج‌ ضروری‌ مدیون‌ و خانواده‌ او لازم‌است‌.

– اسناد مدیون‌ به‌ استثنای‌ اوراق‌ بهادار و سهام‌ شرکتها.

– لباس‌ رسمی‌ و نیمه‌ رسمی‌ بدهکار و همچنین‌ اسباب‌ و آلات‌ کشاورزی‌ و صنعتی‌ و ابزار کار که‌ برای‌ شغل‌ مدیون‌ لازم‌ است‌.

بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث

بازداشت اموال
بازداشت اموال

اگر‌ معلوم‌ شود که‌ وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ دیگری‌ از بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث‌ می‌باشد مراتب‌ توقیف‌ آن‌ کتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسید دریافت‌ می‌شود. جریان‌ امر کتباً به‌ بدهکار نیز اعلام‌ خواهد شد. ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌ را ملزم‌ می‌نماید که‌ وجه‌ یا اموال‌ بازداشت‌شده‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد. در غیر این صورت اجرا معادل‌ وجه‌ نقد یا قیمت‌ اموال‌ را از او وصول‌ خواهد کرد.

در صورتی که‌ اموال‌ بازداشت‌شده‌ در نزد شخص‌ ثالث‌ وجه‌ نقد یا طلب‌ حال‌ باشد شخص‌ مزبور باید آن‌ را فوراً در قبال‌ اخذ رسید به‌ مامور اجرا تأدیه‌ نماید.

برابر ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون بیمه نتامین اجتماعی هرگاه‌ شخص‌ ثالثی‌ که‌ مال‌ یا طلب‌ حال‌ بدهکار نزد او بازداشت‌ شده‌ است‌ از تأدیه‌ آن‌ خودداری‌ نماید اموال وی نیز بازداشت‌ خواهد شد .

بازداشت‌ وجوه‌ زیر ممنوع‌ است‌:

– بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا مستمری‌ بازنشستگی‌ یا از کارافتادگی‌.

– بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ معیل‌.

– بیش‌ از یک‌سوم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ مجرد.

– هزینه‌ سفر و فوق‌العاده‌ مأموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌.

– حقوق‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌ که‌ در جنگ‌ هستند.

وکیل بیمه

اگر در مورد مطالبات مربوط به ماده 50 قانون بیمه مشکلی دارید و نگران وضعیت خود می باشید با ما تماس بگیرید. بهترین وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی می تواند از حقوق شما حمایت قانونی به عمل آورد.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button