اعتراض مالیاتی

اعتراض مالیاتی

اعتراض مالیاتی – در مواردی که مالیات از طریق برگ تشخیص برای مؤدی صادر می گردد، وی می تواند به آن اعتراض نماید. در این مقاله قصد داریم کمی در مورد مالیات و شیوه اعتراض به آن بحث نماییم.

اعتراض مالیاتی به برگ تشخیص

اعتراض مالیاتی به برگ تشخیص
اعتراض مالیاتی به برگ تشخیص

در صورتی که مؤدی به برگ تشخیص عملکرد خود معترض باشد می تواند ظرف حداکثر سی روز تقاضای رسیدگی مجدد از رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) را بنماید. ممکن است اعتراض پذیرفته شود یا اینکه مورد پذیرش قرار نگیرد.

نحوه برخورد ممیز کل به اعتراض

ممیز کل می تواند اعتراض مؤدی را بپذیرد و برگ تشخیص را رد کند. ( به این معنا که مالیات مؤدی را صفر کند) یا میزان مالیات را با موافقت مؤدی کسر نماید.  در این صورت مالیات توافقی قطعی و پرونده مختومه می گردد. یا اینکه اعتراض را نپذیرد که در این صورت پرونده را برای رسیدگی به هیئت بدوی مالیاتی ارجاع می دهد. فرصت ممیز کل برای اتخاذ یکی از سه راه اخیر سی روز است و در صورت اتمام این مهلت ، پرونده باید به هیئت بدوی مالیاتی ارجاع شود.

نحوه ابلاغ مالیاتی به مؤدی

اعتراض مالیاتی و شیوه آن

ابلاغ در مالیات با ابلاغ قضایی متفاوت است . طبق ماده 203 قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم دسترسی به مودی ، ابلاغ به یکی از بستگان و مستخدمان مودی در محل سکونت یا کار وی ارائه می شود. مشروط بر اینکه سن ظاهری این اشخاص برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد. و میان دریافت کننده و مودی تعارض منافع وجود نداشته باشد.

قطعی نشدن مالیات در صورت عدم ابلاغ مالیات

اگر مؤدی یا بستگان یا مستخدمین وی از دریافت اوراق امتناع کنند یا اینکه هیچ یک در محل حاضر نباشند مامور ابلاغ ، اوراق را در محل الصاق می کند و تاریخ الصاق ، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود. در فرض اخیر با اتمام مهلت و علی رغم عدم اعتراض کتبی مؤدی ، مؤدی در حکم معترض تلقی می شود و مالیات قطعی نشده و پرونده به صورت خودکار به هیات بدوی مالیاتی ارجاع می گردد.( تبصره ماده 239)

اگر ابلاغ به یکی از دو شیوه اخیر صورت نگیرد اساساً هیچ گاه مالیات قطعی نشده و حق اعتراض مؤدی باقی می ماند. مانند اینکه مامور ابلاغ ، اوراق را به دوست یا شریک کاری مؤدی ابلاغ کند که نه مستخدم وی است و نه از بستگان وی محسوب می شود.

زمان اعتراض به مالیات

اعتراش مالیاتی و زمان آن
اعتراش مالیاتی و زمان آن

در صورتی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد ، حقوق یا تکلیفی معترض باشد می تواند مراتب اعتراض و شکایت خویش را حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص اعلام نماید.

در صورت عدم توافق مودی با ممیز کل ، پرونده به هیات بدوی مالیاتی ارجاع می شود. تصمیم هیات اخیر ظرف 20 روز از ابلاغ ، قابل اعتراض است. در صورت اعتراض ، پرونده به هیات تجدید نظر ارسال می گردد. رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.

شیوه اعتراض مالیاتی

مؤدی می تواند به سه شکل زیر اعتراض خود را نسبت به مالیات اعلام نماید:

 • اعتراض به شورای عالی مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی.
 • اعتراض در دبیرخانه هیات ماده 251 مکرر.(این اعتراض شامل اعتراض به مالیات ارزش افزوده هم می شود)
 • شکایت در دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه.

 

اعتراض سازمان مالیاتی

سازمان امور مالیاتی نمی تواند از آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری شکایت کند. ولی می تواند به رای هیات بدوی مالیاتی نزد هیات تجدید نظر شکایت نماید.

عدم امکان افزایش مالیات

در صورت اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی ، هیات های مالیاتی می توانند مالیات تشخیصی را تایید یا کاهش دهند. ولی امکان افزایش آن را ندارند

شرایط تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی

هیات حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفر بوده و جلسات هیات با حضور هر سه نفر اعتبار قانونی دارد. ( تبصره 1 ماده 244 ) بنابراین اگر اعضای جلسه کمتر از سه نفر باشند ، مؤدی می تواند موضوع اخیر را در صورت جلسه ذکر نماید. همچنین مؤدی می تواند یکی از سه نفر اعضا را خودش انتخاب نماید. که در این صورت مؤدی باید همزمان با اعتراض، انتخاب خود را اعلام نماید.

به عنوان مثال مؤدی می تواند در لایحه اعتراضیه خویش ذکر نماید که چنانچه پرونده به هیات ارجاع گردد مقتضی است تا نماینده ای از جامعه حسابداران رسمی دعوت به عمل آید تا تمام جلسات با حضور ایشان تشکیل گردد البته رای هیات با اکثریت معتبر خواهد بود .

وکیل مالیات

اگر شما در مورد موضوعات مالیاتی خود در محیط کسب و کار خود دچار چالش با سازمان امور مالیاتی هستید می توانید با ما تماس بگیرید. وکیل مالیات در خدمت شمار برای انجام مشاوره های هدفمند و وکالت کالیاتی آمده همکاری خواهد بود.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  Call Now Button
  ارسال پیام