دعوای اعتراض به ثبت طرح صنعتی

اعتراض به ثبت طرح صنعتی

اعتراض به ثبت طرح صنعتی ، گامهای اجرایی برای اعتراض و مهلت اعتراض

5 گام و 4 نکته برای اعتراض به ثبت طرح صنعتی

پیش از ثبت طرح صنعتی در مهلتی که در قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری تعیین شده است ، افرادی که براساس مقررات قانونی به ثبت طرح مربوطه معترض هستند برای جلوگیری از ثبت طرح صنعتی و اعطای حقوق انحصاری طرح به متقاضی ثبت ، به ثبت طرح صنعتی اعتراض می کنند. برای اعتراض به ثبت طرحهای صنعتی گامهایی برداشته میشود . در این مقاله توضیح مختصری در این مورد ارائه خواهد شد.

مطلب مفید | دعاوی ثبت علامت تجاری چه نوع دعاوی هستند؟

گامهای اجرایی برای اعتراض به ثبت طرح صنعتی

گام اول : معترض به ثبت طرح ، دلایل و مدارک مورد نظر خود را جمع آوری میکند.

گام دوم : اعتراض خود را در دو نسخه تنظیم میکند.

گام سوم : هزینه رسیدگی به اعتراض را پرداخت مینماید.

گام چهارم : اعتراض خود را به همراه دلایل و مدارک مورد استناد و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض، به اداره مالکیت معنوی تقدیم می کند.

نکته 1 : در صورت نقص مدارک به معترض مقیم ایران 30 روز برای رفع نقص مهلت داده می شود. در صورتی که معترض مقیم خارج از کشور باشد 60 روز مهلت برای رفع نقص داده می شود.

نکته 2 : ظرف 10 روز پس از وصول اعتراض یا رفع نقص نسخه ای از اعتراض به متقاضی ثبت طرح صنعتی ارسال می شود.

نکته 3 : متقاضی ثبت ظرف 20 روز از تاریخ وصول اعتراض، باید به اعتراض کتباً پاسخ دهد.

نکته 4 : در صورتی که متقاضی ثبت در مهلت 20 روزه به اعتراض نامه پاسخ ندهد، به منزله استرداد تقاضای ثبت طرح صنعتی است.

گام پنجم : پس از ارسال پاسخ کتبی از سوی متقاضی ثبت، اداره مالکیت معنوی پاسخ را به معترض ثبت ارسال می نماید. معترض ثبت ظرف مهلت 20 روز باید مجدداً اعتراض خود را به کمیسیون حل اختلافات ناشی از ثبت مالکیت صنعتی تسلیم کند.

مطلب مفید | دعوای ابطال علامت تجاری 

جهات اعتراض به ثبت طرحهای صنعتی
جهات اعتراض به ثبت طرحهای صنعتی

جهات اعتراض به ثبت طرحهای صنعتی

جهات و دلایل اعتراض میتواند «ادعای مالکیت» و یا موارد دیگر باشد.

الف) ادعای مالکیت : چنانچه معترض ، ادعای مالکیت طرحی را که درخواست ثبت آن شده ، داشته باشد، باید همزمان با اعتراض به ثبت طرح مزبور، درخواست ثبت طرح مذکور را به نام خود بنماید.

ب) سایر ادعاها: ادعای داشتن حقوقی غیر از مالکیت

مرجع صالح به رسیدگی

اعتراض در کمیسیون حل اختلافات ناشی از ثبت مالکیت صنعتی مطرح و رسیدگی می شود. رأی صادره از مرجع مزبور ظرف 60 روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. در حال حاضر دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به ثبت طرح ، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران است.

تفاوت اعتراض به ثبت طرحهای صنعتی و درخواست ابطال طرحهای صنعتی

اعتراض به ثبت طرحهای صنعتی پیش از ثبت طرح و برای جلوگیری از ثبت آن به عمل می آید. اما درخواست ابطال طرح زمانی مطرح میشود که طرح ثبت شده و افراد دیگری بنا به دلایل قانونی تقاضای ابطال طرح ثبت شده را می کنند.

وکیل دعاوی طرح صنعتی

برای اعتراض به طرحهای صنعتی باید از وکیل خبره و حرفه ای که تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوطه دارد و تجارب کافی داشته باشد، استفاده شود. در این مورد میتوانید با ما در تماس باشید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Call Now Button
    ارسال پیام