الزامی بودن حق بیمه کارگران

الزامی بودن حق بیمه کارگران

الزامی بودن حق بیمه کارگر ، وظیفه کارفرما برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

ماده 28 قانون بیمه و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر

آیا میدانید تکلیف کارفرما در برابر بیمه کارگران چیست؟ ماده 28 قانون بیمه تامین اجتماعی مقرر نموده است: کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه‌شدگان به سازمان می‌باشد. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق ، سهم بیمه شده را کسر‌ نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن‌ خواهد بود. در هر حال تأخیر پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نخواهد بود.

الزامی بودن حق بیمه و وظایف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر

از مفاد ماده 28 میتوان تفسیرهای ساده زیر را ارائه نمود:

 • زمان پرداخت حق بیمه ، هنگام پرداخت حقوق ماهیانه کارگران است.
 • حق بیمه کارگر اجبار قانونی است و هیچ راه گریزی از آن نیست.
 • عدم پرداخت حق بیمه ، تخلف از قانون است و مستوجب برخورد با کارفرمای خاطی است.
 • سازمان تامین اجتماعی از زمان شروع کار کارگر در مورد تعهدات بیمه ای در قبال کارگر مسئولیت دارد. یعنی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما ، سازمان مسئولیت خود را انجام خواهد داد ولی مطالبات خود را بطور حتم از کارفرما تادیه خواهد نمود.
 • مقاطعه کاران یا پیمانکاران نیز موظف به پرداخت حق بیمه هستند. در این مورد کارفرما مسئولیت حسن انجام این کار را بر عهده دارد.

مطلب مرتبط | تکلیف کارفرما در برابر کارگران ساختمان

تکلیف کارفرما در مورد لیست بیمه
تکلیف کارفرما در مورد لیست بیمه

زمان ارسال لیست بیمه شدگان به سازمان بیمه

ا‌‌لزامی بودن حق بیمه کارگران بدین معنا است که برابر ماده 30  قانون بیمه ، کارفرما مکلف است لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط به هر ماه را ظرف بیست روز اول ماه بعد به سازمان ارسال دارد. همچنین‌ حق بیمه را در همان مدت به سازمان بپردازد.

بازرسان بیمه چه کسانی هستند؟

بازرسان بیمه
بازرسان بیمه

بازرسان بیمه از کارکنان رسمی بیمه تامین اجتماعی و یا وزارت کار می باشند. این افراد دارای همان شرایط و‌ مسئولیتهایی خواهند بود که به موجب قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط در باره بازرسان کار مقرر گردیده است.

وظایف بازرسان بیمه و کارفرمایان در مورد حق بیمه کارگران

در هر مورد که بازرسان سازمان تامین اجتماعی به واحدهای کارگری مراجعه مینمایند کارفرما موظف است با آنان همکاری نماید. کارفرما در این موارد باید لیست بیمه شدگان را به بازرسان اعزامی ارائه و با آنان همکاری لازم را داشته باشد. در حقیقت این همان الزامی بودن حق بیمه کارگران است.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button