مراحل ثبت طرح صنعتی

ثبت طرحهای صنعتی

 ثبت طرح صنعتی، مراحل ثبت طرح و حقوق ناشی از آن ، مدت اعتبار

ثبت اختراع و طرح صنعتی یک فرایند کاملاً قانونی و مشخص دارد. مطابق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری؛ هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه ‌بعدی با  خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به ‌گونه ‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در طرحهای صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی ‌باشد.

مطلب مفید | وکیل دعاوی طرح صنعتی

شرایط ثبت طرحهای صنعتی

 • طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.
 • طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
 • در صورتی که افشای طرح صنعتی ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد، مانع از ثبت نخواهد بود.
 • خلاف موازین شرعی یا نظم و اخلاق حسنه نباشد.

مراحل ثبت طرحهای صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی

1.تقدیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی:

اظهارنامه ثبت طرحهای صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود، منضماتی دارد. از جمله : نقشه‌، عکس و سایر مشخصات ‌گرافیکی‌ کالا که‌ تشکیل ‌دهنده طرح صنعتی هستند. همچنین ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می‌شود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید.

2.پرداخت هزینه اظهارنامه:

اظهارنامه طرح صنعتی مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.

3.ارائه مدارک مثبت ذی حق بودن متقاضی:

اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد. در مواردی که متقاضی همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح ، ثابت نماید.

‎‎‎4.بررسی طرح در اداره مالکیت صنعتی:

بررسی طرح صنعتی

اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نیز اینکه طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند.

5.ثبت طرح :

درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند فوق رعایت شده است طرح را ثبت می کند.

6.انتشار آگهی:

اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت طرحهای صنعتی، آگهی مربوط را منتشر می کند.

7.صدور گواهی ثبت:

گواهی ثبت طرح به نام متقاضی صادر می شود.

حقوق ناشی از ثبت طرحهای صنعتی

‎‎‎1- بهره ‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌.
‎2- بهره ‌برداری از یک طرح ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
‎‎3- مالک طرح ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

مدت اعتبار طرح 

‎‎مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

مطلب مفید | وکیل دعاوی ثبت شرکتها

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  Call Now Button
  ارسال پیام