وکیل دعاوی طرح صنعتی

وکیل دعاوی طرح های صنعتی

وکیل دعاوی طرح صنعتی – از جمله موضوعات مهم در مبحث مالکیت فکری ، موضوع ثبت اختراع و طرح صنعتی است. در قانون ایران برای حمایت از طرح های صنعتی و همچنین ثبت برند و علائم تجاری، مقرراتی وضع شده است. این مقررات ناظر بر حمایت صریح از افرادی است که طرح های صنعنی را ارائه نموده اند.

از آنجا که در مواردی، حقوق برخی طراحان صنعتی از سوی افراد ، مورد تجاوز و تعدی قرار می گیرد. یا طرح های آنان سرقت و به نام دیگران ثبت می گردد. لذا در اینگونه موارد وکیل دعاوی طرح صنعتی می تواند با حمایت از طراح صنعتی ، از طرح وی حمایت های قانونی به عمل آورده و از حقوق وی دفاع نماید. بطور قطع در موارد اشاره شده، وکیل مالکیت معنوی و صنعتی همراه همیشگی و قابل اعتماد طراحان و مخترعان در مراجع قضایی خواهد بود.

‎‎‎ابطال ثبت طرح صنعتی

ابطال طرح صنعتی
ابطال طرح صنعتی

مستند به ماده ۲۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در قانون (مواد ۲۰ و ۲۱ قانون) رعایت نشده است. یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدیدآورنده آن ‌طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست‌.

در صورت صدور حکم ابطال، گواهینامه طرح صنعتی صادر شده، باطل اعلام می گردد. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌ شود. اداره مزبور نیز آن را ثبت می کند. سپس با دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.

در اینجا بد نیست با وکیل دعاوی طرح صنعتی همراه شویم و نکاتی را در مورد طرح صنعتی با وی مرور نماییم.

قانون طرح صنعتی 

وکیل دعاوی طرح صنعتی – مهمترین قانون برای حمایت از طرح های صنعتی، «قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری» است. فصل دوم این قانون از ماده 20 تا 29 به موضوع طرح صنعتی اختصاص دارد. در ماده 21 این قانون، طرح صنعتی اینگونه تعریف شده است:

“هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد” .

اعتبار طرح صنعتی

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید می گردد.

بر اساس بند د از ماده 28 قانون پیش اشاره، در صورت عدم استفاده از مهلت ارفاقی شش ماهه، حق ناشی از طرح صنعتی زایل می شود.

قواعد ثبت طرح صنعتی

وکیل دعاوی طرح صنعتی – برای آنکه طرح صنعتی به ثبت برسد باید از برخی ویژگی ها برخوردار باشد. این ویژگی ها مستفاد از ماده 22 قانون عبارتند از:

 • طرح صنعتی باید برای اولین بار ارائه شده باشد.
 • متمایز از طرح های دیگر باشد.
 • از روی طرح های دیگر کپی برداری نشده باشد.
 • توسط خود طراح خلق شده باشد.
 • نتیجه عملکرد فنی محصول نباشد.
 • دربرگیرنده نماد و نشان رسمی نباشد.
 • مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
 • تحت هیچ شرایط تا پیش از تاریخ تسلیم اظهارنامه منتشر نشده و افشاء نشده باشد.

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

مدارک ثبت طرح صنعتی
مدارک ثبت طرح صنعتی

 

 •  مدارک هویتی طراح و متقاضی (تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی ) .
 • در مورد طرح صنعتی دو بعدی و سه بعدی ، تعداد پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه .
 • درخواست کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی) مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود.
 • رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه .
 • اگر اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی .
  مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود .
 • در صورتی که تقاضا از سوی نماینده قانونی به عمل می آید یک نسخه از مدارک نمایندگی .

نکاتی در مورد بررسی ، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی

بررسی طرح صنعتی
بررسی طرح صنعتی

1. تاریخ اظهارنامه و تسلیم

‎‎‎تاریخ اظهارنامه‌‌ همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است‌. مشروط بر اینکه در زمان تسلیم‌، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را می سازد.

2. تطابق با مواد قانونی

اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و این‌که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد یا خیر، بررسی می‌کند.

3. ثبت طرح صنعتی

درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب‌) این ماده رعایت شده است، طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید. در غیر این‌ صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌کند.

4. انتشار آگهی تأخیر

هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی‌، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌کند.

5. انتشار آگهی طرح صنعتی ثبت شده

پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده‌، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد.

6. شرط رسیدگی به دعوی طرح صنعتی ثبت شده

رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تأخیر انتشار آگهی، مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفا‌تر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.

‎‎‎حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌

وکیل دعاوی طرح صنعتی – طراحان صنعتی از حقوق لازم در قانون برخوردارند. در ماده 28 قانون مورد اشاره این حقوق به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته اند:

‎‎‎الف – بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌.
‎‎‎ب – بهره‌برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.
‎‎‎ج – مالک طرح صنعتی ثبت شده‌، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
‎‎‎د – مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

وکیل دعاوی طرح های صنعتی

وکیل طرح صنعتی
وکیل طرح صنعتی

اگر شما کاربر گرامی در زمره کسانی می باشید که در مورد اختراع و یا طرح و علامت تجاری خود دچار مشکلات حقوقی هستید و یا قصد طرح شکایت و دفاع از حقوق حقه خود در مراجع قضایی می باشید می توانید با ما تماس بگیرید.

 

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  Call Now Button
  ارسال پیام