دعاوی ثبت علامت تجاری چه نوع دعاوی هستند؟

دعاوی ثبت علامت تجاری

دعاوی ثبت علامت تجاری ، اعتراض به ثبت علامت تجاری، شکایت از علامت تجاری ثبت شده،  نمونه شکایت از ثبت علامت تجاری

قانون در مورد علامت تجاری یا برند و حقوق ناشی از آن حساسیت ویژه دارد. بنابراین دعاوی ثبت علامت تجاری در راستای صیانت از علامت تجاری مطرح میباشد. براساس ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری؛ علامت تجاری ، هر نشان قابل رویتی است که مشخص و متمایز کننده کالا یا خدمتی باشد. هر کس که علامت تجاری را به ثبت برساند حق استفاده انحصاری از این علامت را دارد. هیچ کس نمی تواند همان علامت یا مشابه آن را به گونه ای که موجب اشتباه افراد متعارف شود، مورد استفاده قرار دهد.

مدت اعتبار علامت تجاری 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. در اینجا سوال می شود که چگونه می توان علامت تجاری را ثبت کرد؟ چنانچه شخص دیگری علامت تجاری کسی را مورد استفاده قرار دهد، ثبت کننده علامت چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ چنانچه شخص دیگری به علامت ثبت شده اعتراض داشته باشد، قادر به انجام چه اقدامی خواهد بود؟

مراحل ثبت علامت تجاری
مراحل ثبت علامت تجاری

مراحل ثبت علامت تجاری:

برای ثبت علامت تجاری باید مراحل زیر را طی کرد:

 • تقدیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره مالکیت صنعتی .
 • اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه تقدیمی را بررسی مینماید.
 • در صورت تأیید، قبول اظهارنامه به متقاضی ثبت اعلام میشود.
 • آگهی ثبت علامت تجاری با تمام مشخصات علامت، برای اطلاع عمومی آگهی می شود.
 • هر شخصی که معترض ثبت علامت تجاری باشد، ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی باید اعتراض خود را بیان کند.
 • بعد از پایان مهلت اعتراض و در صورت عدم اعتراض ، علامت قابل استفاده خواهد بود.

دعاوی ثبت علامت تجاری در چه مواردی قابل طرح میباشد؟

در مورد دعاوی ثبت علامت تجاری باید گفت بر اساس ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در موارد زیر می توان به ثبت علامت تجاری اعتراض کرد:

 • علامت منتشرشده، نتواند کالا یا خدمت یک موسسه را از کالا یا خدمت موسسه دیگر متمایز کند.
 • علامت تجاری بر خلاف شرع ، نظم عمومی یا اخلاق عمومی جامعه باشد.
 • گمراه کننده مراکز تجاری یا عمومی در مورد محل جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آنها باشد.
 • نشان نظامی و یا کپی آن باشد.
 • پرچم یا سایر نشان های مملکتی باشد.
 • نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور باشد.

مطلب مفید | دعوای ابطال علامت تجاری

 • نام یا نام اختصاری مربوط به سازمانهای بین المللی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، باشد.
 • نشان و علامتی از کشورها و سازمان های بین المللی در آن باشد ( در صورت صدور مجوز از طرف کشور و سازمان مورد نظر اشکالی وجود ندارد).
 • عیناً و یا بسیار مشابه علامت تجاری یک مؤسسه دیگری در کشور باشد . یا بگونه ای شبیه باشد که افراد را به گمراهی بیندازد.
 • عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
 • عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده باشد. یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی باشد که به ‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

نحوه اعتراض به ثبت علامت تجاری:

 • معترض اعتراض خود را باید در دو نسخه تنظیم کند.
 • اعتراض به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می شود.
 • معترض باید در اعتراض نامه جهات اعتراض به ثبت را بیان کند. جهات اعتراض می تواند عدم رعایت هر یک از موارد فوق باشد.
 • دلایل و مستندات اعتراض باید در اعتراض نامه ذکر شود.
 • هزینه رسیدگی به اعتراض پرداخت شده و رسید آن ضمیمه اعتراض شود.
 • مرجع اعتراض، اعتراض نامه و ضمائم آن را بررسی می کند، در صورتی که مدارک ناقص باشد، موارد نقص را کتباً به معترض ابلاغ میکند. (مهلت 30 روزه برای رفع نقص به معترض داده می شود. در صورت عدم تکمیل مدارک در مهلت مقرر، اعتراض وی فاقد اثر قانونی خواهد بود).
 • در صورت کامل بودن مدارک یا تکمیل مدارک در مهلت مقرر، مرجع ثبت به اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
 • پس از اتمام مهلت 30 روزه اعتراض، به اعتراض واصله ترتیب اثر داده نمی شود و علامت تجاری مورد تقاضا ثبت می شود.

شکایت از علامت تجاری ثبت شده

شکایت ازعلامت تجاری ثبت شده

در موارد زیر می توان از علامت تجاری ثبت شده شکایت کرد:

 • چنانچه افراد در مهلت مقرر برای اعتراض به ثبت علامت تجاری، اعتراض نکنند و علامت تجاری ثبت شود.
 • در صورت اعتراض به علامت تجاری مورد تقاضا برای ثبت و تقدیم اعتراض مرجع ثبت اعتراض را وارد تشخیص نداده و اقدام به ثبت علامت کند.
 • پس از ثبت علامت تجاری، شخص دیگری بدون اینکه علامت تجاری را به نام خود ثبت کرده باشد، علامت تجاری را متعلق به خود بداند.

دعوای ابطال علامت تجاری در دادگاه

 

چنانچه علامتی به عنوان علامت تجاری ثبت شود، شخصی که علامت ثبت شده را متعلق به خود بداند می تواند دعوای ابطال علامت تجاری را در دادگاه اقامه نماید. در این صورت باید به همراه دعوای ابطال علامت تجاری، درخواست ثبت علامت تجاری را نیز به نام خود ارائه دهد. چنانچه شخص در خواست ثبت علامت تجاری را به نام خود ارائه ندهد، به صرف  ابطال علامت تجاری، حق استفاده از علامت تجاری مورد اعتراض را نخواهد داشت.

مراجع صالح به رسیدگی :

مراجع رسیدگی به اعتراض به ثبت علامت تجاری و شکایت از علامت تجاری ثبت شده عبارتند از:

 • اداره مالکیت صنعتی
 • دادگاه عمومی حقوقی
 • دادگاه کیفری

اداره مالکیت صنعتی

 

 • اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می شود. چنانچه اداره مالکیت صنعتی ثبت علامت تجاری را مغایر با قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری و جزء موارد ممنوعیت ثبتی بداند، در خواست ثبت را رد می کند. پس از رد تقاضای ثبت، رد تقاضا را به متقاضی ابلاغ می کند. متقاضی ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ می تواند به رد درخواست ثبت، اعتراض کند. و دادخواست اعتراض خود را به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم کند.
 • چنانچه اداره مالکیت صنعتی، پس از بررسی درخواست ثبت علامت تجاری، با درخواست ثبت موافقت نماید، آگهی درخواست ثبت علامت تجاری را منتشر می نماید. ممکن است اشخاصی به ثبت علامت مزبور معترض باشند. در اینصورت، ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می کنند. اداره مالکیت صنعتی اعتراض واصله را به متقاضی ابلاغ می کند.
 • متقاضی ثبت چنانچه پاسخی به اعتراض ندهد، علامت تجاری ثبت نخواهد شد.
 • متقاضی ثبت در صورتی که به اعتراض پاسخ دهد و دلائل خود را به اداره مالکیت صنعتی بیان کند، معترض ظرف مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ متقاضی به اعتراض، می تواند در دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوا کند.

دادگاه عمومی حقوقی

مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، رسیدگی به اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد.

اشخاصی که به تصمیم اداره مالیکت صنعتی در زمینه ثبت علامت تجاری اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی یا از تاریخ اطلاع از آن، به دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض خود را تقدیم کنند.

تصمیم دادگاه عمومی حقوقی قابل تجدیدنظر می باشد. براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

دادگاه کیفری

شکایت از جنبه کیفری ثبت علامت تجاری از جمله رقابت مکارانه، کلاهبرداری و… در دادگاه کیفری 2 تهران رسیدگی می شود.

هزینه دادرسی

دعوای ابطال علامت تجاری و اعتراض به ثبت، دعوای غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن در هر مرحله میزان مشخص می باشد.

 نمونه رأی دادگاه بدوی در رابطه با دعوای ابطال علامت تجاری:

درخصوص دعوی آقای ……………… به‌طرفیت آقای ……………………. مبنی بر ابطال جزئی از علامت تجاری شماره …………… نسبت به کلمات …………… ودعوی خوانده با وکالت آقای ……………….. به ‌طرفیت خواهان و اداره مالکیت صنعتی، مبنی بر الزام خواندگان به حذف کلمه ترکیبی …………….. از علامت ثبت شده خوانده ردیف اول به‌شماره ثبت …………………… مورخ ۳۱/۳/۸۷ و الزام خوانده ردیف دوم «اداره مالکیت صنعتی» به ثبت علامت و نام تجاری ………………….. درمرکز نقشه ایران که قرار رسیدگی توأم، به ‌لحاظ ارتباط دو دعوی صادر گردیده است.

ماحصل دعوی هر یک از خواهان ‌ها به ‌شرح دادخواست تقدیمی، ادعای مالکیت نسبت به کلمات ………….. است که شرکت ……………….. به‌ لحاظ سابقه ثبت آن طی شماره …………………… مورخ ……………….، علامت را متعلق به خود می‌داند و درمقابل آقای ……………… مدعی سابقة استفاده مستمر از کلمات مذکور است که در این راستا اسناد و مدارک مثبته ‌ای تقدیم نموده است.

مطلب مفید | وکیل علامت تجاری در تهران

علی‌هذا دادگاه از توجه به مستندات تقدیمی خواهان، آقای ……………… که مصون از ایراد و تعرض خوانده باقی مانده است، نظر به اینکه اسناد ارائه شده مجموعاً دلالت بر استفاده مقدم نام ‌برده از کلمات …………… به ‌عنوان علامت تجاری، تحت عنوان مؤسسه ………………..دارد که در نتیجه دارای حقوق مقدم و مکتسبه ‌ای است و ثبت مؤخر کلمات به‌ عنوان علامت تجاری، به ‌نام ………………. معارض حقوق مقدم نامبرده است و موضوع مشمول بند ز ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است. که به‌موجب آن ثبت علامت در صورتی که معارض حقوق مقدم دیگری برای همان کالا و یا برای کالا و خدماتی که به ‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی می‌شود، ممنوع گردیده است.

مطلب مفید | ثبت برند

بنابراین با احراز سبق استفادة آقای ………………… ازعلامت متنازع ‌فیه و تشخیص تعارض اقدامات …………………. با حقوق مقدم و مکتسبة نام ‌برده، ضمن رد دعوی……………. دعوی آقای ………………… را وارد و ثابت تشخیص داده، مستنداً به بند الف ماده ۳۰ و بندهای الف و ز ماده ۳۲ و ۴۱ از قانون مارالذکر حکم به حذف کلمه ترکیبی …………….. از علامت ثبت شده شماره ………………… و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت کلمات ……………… بنام آقای ……………………. با رعایت تشریفات قانونی، صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

 مستندات قانونی دعاوی ثبت علامت تجاری

ماده 39 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:

هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.

ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:

هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است‌. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.

هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:  

با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یاعلامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  Call Now Button
  ارسال پیام