دادرسی در دعوای کار و رسیدگی به دلایل دعوا

دادرسی دعوای کار

دادرسی در دعوای کار – در جریان دادرسی در دعوای کار، مرجع رسیدگی کننده به دعوا باید در پایان هر جلسه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. لذا حین رسیدگی به دعوا اگر معلوم شود نیازی به برگزاری جلسه دوم نیست، ختم دادرسی اعلام می شود. مرجع مورد نظر در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته باید نسبت به صدور رای خود اقدام نماید. ممکن است موضوع دعوا بگونه ای باشد که نیاز به تجدید جلسه باشد. در این مورد، ادامه رسیدگی به دعوا، به جلسه بعد موکول  می شود.

در چه مواردی جلسه رسیدگی به دعوای کار تجدید می شود؟

در آیین دادرسی کار، در چهار مورد اجازه داده شده است جلسه دادرسی تجدید گردد. این چهار مورد عبارتند از:

عدم حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی

در صورتی که یکی از طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حاضر نشود، مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک نوبت جلسه را تجدید نماید.

تغییر یا افزایش خواسته

گاهی در جریان رسیدگی در دعوای کار، خواهان پرونده تقاضای تغییر یا افزایش خواسته را می نماید. در این مورد ممکن است خوانده تقاضا کند جلسه برای ارائه مدارک از طرف وی تجدید شود. در این صورت، مرجع رسیدگی کننده به دعوا یا دادرسی در دعوای کار ، جلسه را تجدید خواهد نمود.

عدم حصول اکثریت آراء برای اتخاذ تصمیم

جلسه دعوای کار
جلسه دعوای کار

به استناد ماده 68 آیین دادرسی کار ، چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آراء برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می گردد.

دلایل موجه

ممکن است در پایان هر جلسه به دلایل موجه، یکی از طرفین پرونده یا مرجع دادرسی در دعوای کار، نیاز به برگزاری جلسه حتمی شود. در این صورت به تشخیص مرجع مذکور، جلسه تجدید خواهد شد.

دفاع خوانده در دادرسی در دعوای کار

در جریان دادرسی در دعوای کار، ممکن است ایراد شکلی وجود داشته باشد. در این صورت، خوانده می تواند بدون ورود به اصل دادخواست مطرح شده از سوی خواهان، با استفاده از فرصت، با طرح ایراد شکلی ، جلسه را از رسمیت بیندازد. در این موارد توصیه آن است که خوانده وارد اصل دعوا نشود.

انواع ایرادات شکلی قابل طرح توسط خوانده

خوانده در دعوای کار
خوانده در دعوای کار

به موجب ماده 73 آیین دادرسی کار، خوانده می تواند قبل از وزود در ماهیت دعوا یا همزمان با آن با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

 1. مرجع رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
 2. دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد. یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
 3. خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
 4. دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
 5. در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان(از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
 6. دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن ها هستند، رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
 7. دعوا در فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
 8. مورد دعوا مشروع نباشد.
 9. دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
 10. خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

 دادرسی در دعوای کار و صدور رأی

 هر گاه مرجع رسیدگی گننده هم وارد رسیدگی ماهوی شده و هم به جریان دادرسی در دعوای کار خاتمه دهد در این صورت به رأی صادر شده، حکم می گویند. به عنوان مثال وقتی مرجع رسیدگی کننده، با بررسی پرونده، اخراج کارگر را غیر قانونی تشخیص دهد و مبادرت به صدور رأی در خصوص بازگشت به کار کارگر نماید، در حقیقت حکم بازگشت به کار کارگر صادر شده است.

ممکن است مرجع رسیدگی کننده اصلاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا نشود. یا اینکه وارد رسیدگی بشود اما تصمیم نهایی را اتخاذ نکند.در این صورت به رأیی که صادر می شود، قرار گفته می شود.

انواع قرار

قرار به دو صورت است. قرار مقدماتی که در این مورد، رأی در ماهیت دعوا صادر می شود. اما هنوز دعوا را خاتمه نداده است. به این نوع رأی، قرار مقدماتی می گوییم. انواع قرار مقدماتی عبارتند از: قرار تحقق محلی، قرار ارجاع پرونده به کارشناس، قرار اناطه.

قرار نهایی به رأیی گفته می شود که در ماهیت پرونده صادر نشده باشد. اما جریان دادرسی را تمام کند. قرارهای نهایی عبارتند از : قرار رد دادخواست، که در موارد نقص دادخواست صادر می شود. قرار ابطال دادخواست در مواردی صادر می شود که خواهان در جلسه حضور نمی یابد. قرار رد دعوا که در مواردی که دفاع خوانده مورد قبول قرار گیرد، صادر می شود.

قابل اعتراض بودن رأی

رأی صادره در دادرسی در دعوای کار، به موجب ماده 159 آیین دادرسی کار، قابل تجدید نظر در هیئت حل اختلاف می باشد.

ارکان رأی

در ماده 101 آیین دادرسی کار، رأی باید شامل موارد زیر باشد:

 • مرجع صادر کننده و شماره و تاریخ صدور
 • نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها
 • موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن ها
 • در مورد محکوم به مالی ، مبلغ به جزء و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
 • مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته
 • قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض
 • اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی کننده و امضای آن ها.

در صورت تمایل، مقاله های دادخواست دعوای کار و نکات مربوط به آن و مراحل رسیدگی به دعوای کار  را نیز مطالعه نمایید.

وکیل دعوای کار

اگر شما درگیر کسب و کار خود هستید و وقتتان برایتان بسیار ارزشمند است در این صورت وکیل کسب و کار با در اختیار داشتن مجموعه ای از بهترین وکلا در بخش کار، بیمه و مالیات می تواند در شرایط منصفانه وکالت دعاوی شما را قبول کرده و از دردسر دعاوی شما را رهایی بخشد. با ما تماس بگیرید.

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

  ارسال پیام
  Call Now Button