اعتراض به رای هیئت تشخیص اداره کار

اعتراض به رأی هیئت تشخیص

رأی هیئت حل تشخیص و اعتراض به آن – به استناد ماده 159 قانون کار و بند 2 از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادرسی کار در سه مرحله انجام می پذیرد. مرحله اول یا مرحله بدوی که در آن هیئت تشخیص رسیدگی می شود. رأی این هیئت ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت حل اختلاف است. چنانچه ظرف این مدت تحدید نظرخواهی صورت نپذیرد، رأی صادره قطعی خواهد بود.

بعد از صدور رأی هیئت حل تشخیص و اعتراض به آن، نوبت رسیدگی دوم است که در هیئت حل اختلاف صورت می پذیرد. رأی صادره از هیئت تجدید نظر قطعی می باشد(برای مطالعه بیشتر به مقاله های مراحل رسیدگی به دعوای کار و دادرسی در دعوای کار و رسیدگی به دلایل دعوا و دادخواست دعوای کار و نکات مربوط به آن و مراحل رسیدگی به دعوای کار و رسیدگی به اختلافات کارگری رجوع نمایید).

به استناد بند 2 از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می توان به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، اعتراض نمود. بنابراین در مرحله سوم دادخواست اعتراض در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اعتراض به رأی هیئت تشخیص در مرجع تجدیدنظر

 اعتراض به رأی هیئت تشخیص، ظرف 15 روز از ابلاغ رأی باید انجام پذیرد. هر کدام از طرفین پرونده دعوای کار، می توانند ظرف این مدت به رأی صادره اعتراض نمایند. دادخواست اعتراض باید تقدیم همان اداره ای شود که هیئت تشخیص در آن قرار داشته است. اگر در مورد زمان و مهلت اعتراض بین متصدی پذیرش دادخواست در اداره کار با تجدیدنظرخواه اختلاف بوجود آید متصدی موظف به پذیرش دادخواست است. در این مورد، مرجع تجدیدنظرخواه است که می تواند نسبت به پذیرش و یا رد آن اظهار نظر نماید.

دو مرحله ای بودن رسیدگی به دعوای کار

دو مرحله ای بودن دعوای کار
دو مرحله ای بودن دعوای کار

باید توجه داشت که دعوای کار قطعاً دو مرحله ای است. یعنی ابتدا رسیدگی در هیئت تشخیص انجام می پذیرد. چنانچه به رأی هیئت تشخیص اعتراض شود ، رسیدگی در مرحله دوم با هیئت حل اختلاف خواهد بود. جلسات هیئت حل اختلاف در اداره کار استان تشکیل می شود. ساعت رسیدگی نیز بعد از ساعت اداری خواهد بود.

تصمیمات هیئت حل اختلاف که با حضور هفت نفر رسمیت می یابد. با رأی موافق حداقل پنج نفر از آنان رأی صادره قطعی خواهد بود. ریاست جلسه با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی می باشد.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رأی هیئت تشخیص

بعد از وصول دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین دعوا، هیئت حل اختلاف فقط در محدوده اعتراض حق رسیدگی دارد. یعنی نمی تواند تمام قسمت های رأی صادره از سوی هیئت تشخیص را مورد رسیدگی قرار دهد. بلکه فقط به موضوعاتی ورود پیدا می کند که معترض در دادخواست خود مطرح نموده است. البته خواهان می تواند در همان جلسه اول و قبل از پایان دادرسی، خواسته خود را افزایش یا کاهش دهد. به عبارتی می تواند به رأی صادره از هیئت تشخیص ایرادات دیگری در دادخواست خود وارد نماید.

رسیدگی هیئت حل اختلاف محدود به خواسته تجدیدنظرخواه است

نکته بسیار مهم آن است که اگر هیئت تشخیص قواعد آمره ای مثل حداقل حقوق را نقض کرده باشد ولی تجدیدنظرخواه به آن اعتراض نکرده باشد، هیئت حل اختلاف وارد رسیدگی به این موضوع نمی شود. ولی چنانچه تجدیدنظرخواه به آن اعتراض کند، هیئت حل اختلاف می تواند رأی هیئت تشخیص در این مورد را نقض نماید.

فرجام خواهی از دعوای کار در دیوان عدالت اداری

به استناد بند 2 از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای هیئت حل اختلاف قابل اعتراض در شعبات دیوان عدالت اداری می باشد. بنابراین علاوه بر مرحله اول و دوم رسیدگی به دعوا در اداره کار، مرحله سومی نیز وجود دارد. این مرحله را در دیوان عدالت اداری می توان پیگیری نمود.

زمان فرجام خواهی و نحوه رسیدگی در دیوان

دیوان عدالت اداری بعد از آنکه معترض حداکثر ظرف سه ماه از صدور رأی هیئت حل اختلاف، اعتراض خود را به دیوان ارائه نمود، به دعوا رسیدگی می نماید. در صورتی که دیوان تشخیص دهد قوانین و مقررات رعایت نشده است، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیئت هم عرض ارسال می نماید.

بنابراین رسیدگی به دعوا در دیوان عدالت اداری رسیدگی شکلی است. دیوان وارد رسیدگی به ماهیت دعوا نخواهد شد. بلکه رسیدگی ماهوی را به مرحع هم عرض احاله خواهد داد. منظور از مرجع هم عرض نزدیک ترین مرجع در اداره کار است که به مرجع قبلی به لحاظ جغرافیایی نزدیک باشد.

وکیل کار مرجع مشاوره و وکالت دعاوی کار

ممکن است شما پرونده مفتوح در اداره کار داشته باشید. یا قصد طرح شکایت در این مورد را دارید. در این صورت می توانید با ما و وکیل اداره کار مشورت نمایید. وکیل دعوای کارگر و کارفرما دارای مدرک دکتری و وکیل پایه یک دادگستری بهترین مشاور برای دعوای شما خواهد بود.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    ارسال پیام
    Call Now Button